maanantai 10. helmikuuta 2020

DAGS FÖR VALVIRA ATT TA SITT ANSVAR FÖR HOTAD PATIENTSÄKERHET


ÄRADE TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSMYNDIGHET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN I FINLAND

I Sverige har tre ME/CFS-patienter begått självmord under en dryg veckas tid utan att psykiatrisk sjukdom låg till grund. Riksförbundet för ME-patienter i Sverige (RME) känner till nio fall av självmord eller assisterat självmord under de senaste två åren och då ingår inte familjetragedin i Bjärred, som krävde fyra mänskoliv. 

Valvira bör som tillsynsmyndighet bli varse om, att det är de som bär huvudansvararet för att ME/CFS-patienter även i Finland blir felbemötta och -behandlade av vårdgivare i vårt land. Valviras begränsningar av läkares rätt att utöva yrket har gjort de allvarligt sjuka patienternas situation allt mer hopplös. Läkarna vågar inte ens förnya patienternas framgångsika behandlingar med lågdos naltrexone, trots att dess effekt och säkerhet bekräftas av såväl fall- som gruppstudier.

JAG KRÄVER ATT VALVIRA VIDTAR OMEDELBARA ÅTGÄRDER FÖR ATT GARANTERA PATIENTSÄKERHETEN GENOM ATT UTREDA
1) hur många ME/CFS-patienter med kronisk smärtrelaterad sjukdom som har begått självmord på grund av osakligt bemötande och/eller felbehandling inom sjukvården under de senaste åren i vårt land.

2) hur många ME/CFS-patienter som fått felaktig psykiatrisk diagnos och därför hamnat i psykiatrisk tvångsvård och utsatts för fysisk och psykisk överbelastning samt med skadliga psykofarmaka försatts i ett tillstånd, där den enda utvägen är självmord.

3) hur Valviras praxis att begränsa yrkesutövarnas rätt att behandla ME/CFS-patienter har påverkat läkarkårens tillvägagångssätt och attityder gentemot ME/CFS-patienter i vårt land. På grund av jäv bör denna uppgift emellertid anförtros riksdagens justitieombudsman eller annan oberoende utredningsgrupp.

Valvira kan inte längre fly sitt ansvar för att de äventyrar ME/CFS-sjukas patientsäkerhet i vårt land. Genom ett aktivt ingripande i denna nationella nödsituation kunde Valvira visa att myndigheten klarar av att bära det ansvar som uppgiften kräver. Valvira bör kunna erkänna sina misstag, lära sig av dem samt aktivt och självmant korrigera dem.

Ett meddelande med samma innehåll har idag den 8 februari 2020 även sänts till Markus Henriksson, chef för Valvira, och till Valviras registratur.   

Olli Polo
MD, docent, specialist i lungsjukdomar
Uni- ja hengityskeskus Unesta [Sömn- och andningscenter Unesta]
Tammerfors, Finland

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti