maanantai 14. joulukuuta 2020

KORONA-ROKOTUKSET: YKSI KAIKKIEN JA KAIKKI YHDEN PUOLESTA

Rokotusasiat puhuttavat jälleen. Koronarokotetta odotetaan kuumeisesti ja vähän myös pelätään. Rokotukset on kiireesti saatava käyntiin. Tutkittua tietoa rokotusten turvallisuudesta laajassa valikoimattomassa väestössä on vähän. Välittömästi ilmaantuvat haittavaikutukset ovat tavallisia, useimmiten lieviä ja hoituvat nopeasti, jälkiä jättämättä. Ajallisen yhteyden vuoksi ne on helppo havaita ja yhdistää rokotteeseen. Tietoa uuden rokotteen välittömistä haittavaikutuksista kertyy sekä lyhyissä alustavissa turvallisuustutkimuksissa että nopeasti myös rokotusohjelman edetessä.

Tuoreessa muistissa on narkolepsia sikainfluenssarokotteen harvinaisena hitaasti ilmenevänä jälkitautina. Hitaammalla aikataululla mahdollisesti ilmaantuvat haitat ovat varmasti harvinaisia. Uusien ennennäkemättömien oireiden tunnistaminen ja siten myös tilastointi voi olla vaikeaa. Rekisteritutkimuksin näihin ei päästä käsiksi, jos harvinaista oiretta ei tunnisteta, oteta vakavasti, jätetään kirjaamatta tai sitä ei haluta raportoida. Harvinaisten myöhäisvaikutusten yhdistäminen rokotteeseen onkin käytännössä mahdotonta. Tästä esimerkkinä on ratkaisematon kiista kroonisen väsymysoireyhtymän väitetystä yhteydestä HPV-rokotteeseen.

Suomen hyvä perinteinen rokotusmyönteisyys on ollut lääketieteellinen menestystarina. Ihmisten luottamus terveydenhuoltoon perustuu siihen, että terveydenhuollon toimijoiden uskotaan toimivan potilaan parhaaksi, jopa pyyteettömästi. Luotetaan asiantuntijoiden arvioon rokotusohjelmaan otettujen rokotteiden tehosta ja turvallisuudesta. 

Rokotukset eroavat monellakin tavalla muusta lääketieteellisestä hoidosta. Ensinnäkin, rokotteet annetaan yleensä terveelle henkilölle, tavoitteena estää myöhempi sairastuminen ja kulkutaudin leviäminen. Toiseksi, yleisvaarallisen kulkutaudin nujertaminen edellyttää, että riittävän moni yhteisön jäsen saa tai hankkii vastustuskyvyn tautia vastaan. Tarvitaan laumaimmuniteetti. Yleisvaarallisissa tartuntataudeissa yksilöllä ei yhteisön osana voida katsoa olevan esim. rokotusten suhteen samanlaista valinnanvapautta kuin esim. syövän hoidossa. Siksi on luonnollista ja ymmärrettävää, että myös rokotekeskusteluun ilmaantuu piirteitä rajoitetusta sananvapaudesta. Viranomaisten taholta saatetaan pelätä, että rokotusten mahdollisten haittavaikutusten esiin tuominen lisäisi rokotevastaisuutta ja vaarantaisi rokotusohjelman onnistumisen. Rokotusasioissa vallitseva yhden totuuden politiikka ja haittavaikutusten suhteen vaikenemisen kulttuuri saattaa kuitenkin sopia paremmin Pohjois-Koreaan kuin avoimuutta edellyttävään maahamme. Salamyhkäisyys, haittavaikutusten kieltäminen tai vähättely ja tarkkaavaisten lääkäreiden ja haittavaikutuksia kokeneen kansalaisen yksioikoinen tuomitseminen saattavat päinvastoin kylvää epäluuloa. Suomen olosuhteissa viisainta lieneekin avoimuus ja syntyneiden epäilyjen asiallinen selvitys.

Asiantuntijat perustavat näkemyksensä tieteelliseen näyttöön, tilastoihin ja todennäköisyyksiin, tietäen että tieteellinen tieto ei ole totuus vaan senhetkinen paras tietämys ja itseään korjaava prosessi. Vastapuolella on vakavan haittavaikutuksen kokenut yksilö, jota tieto ilmiön tilastollisesta harvinaisuudesta ei paranna eikä lohduta. Itse rokotushaittaa suurempi vaurio voi kuitenkin aiheutua siitä, että yksilö rokotusvastaisena henkilönä koetaan yhteisölle vaarallisena ja suljetaan sosiaaliturvan ulkopuolelle.

Korona-rokotukset ovat tulossa ja ne ovat tarpeellisiaOlemme samassa veneessä. Koronarokotukset otetaan yksi kaikkien ja kaikkien yhden puolesta. Edellisen kerran kansakuntamme oli vaarassa, kun kävimme sotaa Neuvostoliittoa vastaan. Moni menetti henkensä ja yhä useampi terveytensä yhteisen hyvän puolesta. On itsestään selvää, että arvostamme ja kunnioitamme sodassa kaatuneitten uhrausta ja pidämme huolta henkiin jääneistä veteraaneista. 

Korona-rokotukset ovat samalla tavalla sodankäyntiä kansakuntamme ja ihmiskunnan vihollista vastaan. Korona-pandemia koskee meitä kaikkia: tehdään tällä kertaa yhdessä paremmin: kartoitetaan aikaisempaa systemaattisemmin koronarokotuksen jälkeen mahdollisesti ilmaantuvat pitkäaikaishaittavaikutukset. Tähän maamme tietotekniikan osaajat antavat harvinaislaatuisen mahdollisuuden. Haastan THL:n perustamaan tietokannan ja julkaisemaan sen rakenteen applikaatioiden kehittäjille. Silloin myös rokotuksesta kieltäytyjät voivat täyttää yhteiskunnallisen velvollisuutensa toimimalla kontrollihenkilöinä tässä ainutlaatuisessa kansallisessa projektissa. Samalla järjestelmällä olisi mahdollista saada käsitys long-Covid-oirelusta kärsivien oireiden kehityksestä ja kuntoutumisesta. Voisiko talvisodan ihme toistua?

Jos joku tässä sodassa menettäisi fyysisen terveytensä, muistakaamme, että hän maksaa hinnan siitä, että me muut saamme elää terveinä. Tunnistakaamme hänen uhrauksensa ja tunnustakaamme velvollisuutemme pitää huolta hänen terveydestään ja pärjäämisestään yhteisön osana parhaalla mahdollisella tavalla. Kaveria ei jätetä!

maanantai 10. helmikuuta 2020

DAGS FÖR VALVIRA ATT TA SITT ANSVAR FÖR HOTAD PATIENTSÄKERHET


ÄRADE TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSMYNDIGHET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN I FINLAND

I Sverige har tre ME/CFS-patienter begått självmord under en dryg veckas tid utan att psykiatrisk sjukdom låg till grund. Riksförbundet för ME-patienter i Sverige (RME) känner till nio fall av självmord eller assisterat självmord under de senaste två åren och då ingår inte familjetragedin i Bjärred, som krävde fyra mänskoliv. 

Valvira bör som tillsynsmyndighet bli varse om, att det är de som bär huvudansvararet för att ME/CFS-patienter även i Finland blir felbemötta och -behandlade av vårdgivare i vårt land. Valviras begränsningar av läkares rätt att utöva yrket har gjort de allvarligt sjuka patienternas situation allt mer hopplös. Läkarna vågar inte ens förnya patienternas framgångsika behandlingar med lågdos naltrexone, trots att dess effekt och säkerhet bekräftas av såväl fall- som gruppstudier.

JAG KRÄVER ATT VALVIRA VIDTAR OMEDELBARA ÅTGÄRDER FÖR ATT GARANTERA PATIENTSÄKERHETEN GENOM ATT UTREDA
1) hur många ME/CFS-patienter med kronisk smärtrelaterad sjukdom som har begått självmord på grund av osakligt bemötande och/eller felbehandling inom sjukvården under de senaste åren i vårt land.

2) hur många ME/CFS-patienter som fått felaktig psykiatrisk diagnos och därför hamnat i psykiatrisk tvångsvård och utsatts för fysisk och psykisk överbelastning samt med skadliga psykofarmaka försatts i ett tillstånd, där den enda utvägen är självmord.

3) hur Valviras praxis att begränsa yrkesutövarnas rätt att behandla ME/CFS-patienter har påverkat läkarkårens tillvägagångssätt och attityder gentemot ME/CFS-patienter i vårt land. På grund av jäv bör denna uppgift emellertid anförtros riksdagens justitieombudsman eller annan oberoende utredningsgrupp.

Valvira kan inte längre fly sitt ansvar för att de äventyrar ME/CFS-sjukas patientsäkerhet i vårt land. Genom ett aktivt ingripande i denna nationella nödsituation kunde Valvira visa att myndigheten klarar av att bära det ansvar som uppgiften kräver. Valvira bör kunna erkänna sina misstag, lära sig av dem samt aktivt och självmant korrigera dem.

Ett meddelande med samma innehåll har idag den 8 februari 2020 även sänts till Markus Henriksson, chef för Valvira, och till Valviras registratur.   

Olli Polo
MD, docent, specialist i lungsjukdomar
Uni- ja hengityskeskus Unesta [Sömn- och andningscenter Unesta]
Tammerfors, Finland

lauantai 8. helmikuuta 2020

VALVIRAN AIKA KANTAA VASTUUNSA POTILASTURVALLISUUDEN VAARANTAMISESTA

ARVOISAT TERVEYDENHUOLLON VALVONTAMIRANOMAISET SUOMESSA

Ruotsissa on runsaan viikon sisällä kolme ME/CFS-sairautta sairastavaa potilasta on päätynyt itsemurhaan ilman psykiatrista taustasairautta. Ruotsin ME/CFS-potilasyhdistyksellä on tiedossa yhdeksän itsemurhaa tai avustettua kuolemaa viimeisen kahden vuoden aikana. Näissä luvuissa ei ole mukana Bjärredissä neljän ihmisen hengen vaatinutta perhetragediaa.

Valviran tulee tiedostaa, että terveydenhuollon valvontaviranomainen itse on päävastuussa siitä, että myös Suomessa monet ME/CFS:ää sairastavat potilaat saavat edelleen varsin epäkunnioittavaa ja asiantuntematonta kohtelua maamme terveydenhuollon toimijoilta. Valviran ME/CFS-potilaita hoitaneille lääkäreille asettamat toimintakiellot eivät jätä epätoivoisille potilaille vaihtoehtoja. Jopa matala-annoksisen naltreksonireseptin uusiminen on kiven takana, vaikka lääkkeen hyödystä ja haittavaikutuksettomuudesta on näyttöä sekä yksittäisten potilaiden kohdalla että ryhmätasolla.

VAADIN, ETTÄ POTILASTURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI VALVIRA RYHTYY VÄLITTÖMIIN TOIMENPITEISIIN SELVITTÄÄKSEEN

1) kuinka moni ME/CFS:ää sairastanut ja sairauteen liittyvistä kroonisista kivuista kärsinyt potilas Suomessa on viimeisten kahden vuoden aikana päätynyt itsemurhaan terveydenhuollon epäasiallisen kohtelun ja/tai virheellisen hoidon vuoksi.

2) kuinka moni ME/CFS-potilas on saanut väärin perustein psykiatrisen diagnoosin ja on sen vuoksi psykiatrisessa pakkohoidossa, jossa potilas uuvutetaan liiallisella fyysisellä ja henkisellä rasituksella ja ajetaan haitallisin psyykenlääkityksin tilaan, josta potilaan ainoa ulospääsy on itsemurha.

3) kuinka Valviran viestintä ME/CFS-potilaita hoitavien lääkäreiden ammatinharjoittamisoikeuksien rajoittamisesimerkkien kautta on vaikuttanut maamme lääkäreiden toimintatapaan ja suhtautumiseen ME/CFS-potilaita kohtaan. Jääviyssyistä tämä tehtävä tulee tosin antaa eduskunnan oikeusasiamiehelle tai muulle riippumattomalle selvitysryhmälle.

Valvira ei enää vuonna 2020 voi paeta vastuutaan vaarantaessaan maamme ME/CFS-potilaiden potilasturvallisuuden. Ottamalla aktiivisen aloitteen tässä kansallisessa hätätilanteessa Valviralla olisi mahdollisuus osoittaa, että se kantaa tehtävänsä mukaisen vastuun. Myös Valvira voi tunnustaa tekemänsä virheet, oppia niistä ja aktiivisesti ja oma-aloitteisesti korjata ne.

Samasisältöinen viesti on tänään 8.2.2020 lähetetty sähköpostitse myös Valviran johtaja Markus Henrikssonille ja Valviran kirjaamoon.


Olli Polo
LT, dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri
Uni- ja hengityskeskus Unesta
Tampere